English English ไทย ไทย  

Constitution (Thai)


ด้วยความเห็นชอบของที่ประชุมสามัญ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 และได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

ข้อ 1.    ชื่อ หอการค้านี้มีชื่อว่า หอการค้าอังกฤษ-ไทย

ข้อ 2.    ที่ตั้งสำนักงาน หอการค้านี้มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 208 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ข้อ 3.    วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของหอการค้าอังกฤษ-ไทย มีดังนี้:-

(ก) ส่งเสริมสัมพันธภาพทางการค้า การอุตสาหกรรม การลงทุน และการเศรษฐกิจระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย

(ข) ช่วยเหลือและร่วมมือกับสมาชิกของหอการค้าในการที่จะส่งเสริมสัมพันธภาพในด้านการค้า การอุตสาหกรรม การลงทุน และการเศรษฐกิจระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย

(ค) ให้คำปรึกษา และให้ข้อคิดเห็นแก่วงการธุรกิจอังกฤษในประเทศไทย ในด้านการค้า อุตสาหกรรม การลงทุน ตลอดจนปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้สมาชิกได้ร่วมประชุมเชิงการค้าระหว่างสมาชิกด้วยกัน

(ง) รวบรวมและจัดส่งข่าวสาร และสถิติของการค้าทั่วไป การอุตสาหกรรม กฎหมายและการเงินที่ควรค่าแก่การสนใจให้แก่บรรดาสมาชิก

ข้อ 4.    สมาชิกภาพ หอการค้าอังกฤษ-ไทย ประกอบด้วยสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย โดยสมาชิกส่วนใหญ่ เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติอังกฤษ หรือนิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติอังกฤ ษเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินทุนของนิติบุคคลนั้น ๆ รวมทั้งสาขาของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษด้วย และบุคคลดังกล่าว ต้องเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจในทางการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ

ข้อ 5.    ประเภทสมาชิก แบ่งออกเป็น 2 (สอง) ประเภท
(ก) สมาชิกสามัญ
(ข) สมาชิกกิตติมศักดิ์

ข้อ 6.    สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล รวมทั้งสาขานิติบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 4

ข้อ 7.    สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ซึ่งได้นำหรือจะนำเกียรติมาสู่หอการค้า หรือผู้ซึ่งมีกิจกรรมที่จะช่วยหอการค้าได้ จะเป็นผู้ได้รับเลือก โดยได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่จากกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิต่าง ๆ เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ แต่ไม่มีสิทธิที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการ และ ออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

ข้อ 8.    การสมัคร และการเลือกตั้ง
(ก) ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องยื่นใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงสำนักงานหอการค้าโดยแจ้งข้อความดังต่อไปนี้
- ชื่อและที่อยู่ของผู้สมัคร
- ประเภทของสมาชิกที่ขอสมัคร
- ประเภทวิสาหกิจที่ประกอบการ
- วันที่ และสถานที่ ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
- การยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบของหอการค้า เมื่อได้เป็นสมาชิก

ข้อ 9.    การลาออก สมาชิกผู้ประสงค์จะลาออกจากหอการค้า จะต้องแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงานหอการค้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนถึงกำหนดชำระค่าบำรุง มิฉะนั้นสมาชิกจะต้องจ่ายชำระทุกรายการที่ค้างไว้ด้วย แม้ว่าจะลาออกแล้วก็ตาม

ข้อ 10.   การระงับสมาชิกภาพชั่วคราวและการขับออก คณะกรรมการมีอำนาจในการระงับสมาชิกภาพชั่วคราวของการเป็นสมาชิกของหอการค้าก่อนเริ่มกระบวนการการขับออก การระงับสมาชิกภาพชั่วคราวจะถูกพิจารณาเมื่อสมาชิกประพฤติตัวไม่เหมาะสม หรือเมื่อเห็นว่า การให้อยู่ในสมาชิกภาพต่อไปจะเป็นการเสียหายต่อหอการค้า และอยู่ในระหว่างการสอบสวนเรื่องราว
เว้นแต่การระงับสมาชิกภาพโดยทันทีจะทำในกรณีร้ายแรง (กรณีระงับสมาชิกภาพชั่วคราว ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะเป็นผู้นำเสนอ ต่อที่ประชุม) โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงลงมติ 2 ใน 3 ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
หอการค้าอาจจะขับสมาชิกออกได้ เมื่อมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือเมื่อเห็นว่า การให้อยู่ในสมาชิกภาพต่อไปจะเป็นการเสียหายต่อหอการค้า สมาชิกที่จะถูกขับออกจะถูกเสนอชื่อเพื่อได้รับคำแนะนำในการคัดค้านข้อกล่าวหาและมีสิทธิ์ในการแต่งตั้งตัวแทน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนในทุก ๆ การประชุมซึ่งจะมีการพิจารณาการขับออกนั้น การขับออกเช่นนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงลงมติ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมกรรมการ แต่ทั้งนี้ คำเสนอให้ขับสมาชิกออกนั้นต้องมาจากคณะกรรมการ และต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกผู้นั้น และสมาชิกอื่น ๆ ของหอการค้าทราบด้วย

ข้อ 11. การสิ้นสุดสมาชิกภาพ สมาชิกภาพจะสิ้นสุดด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้:-
(ก) การตาย
(ข) การลาออก
(ค) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
(ง) กิจการเลิกล้มหรือสิ้นสุดลง
(จ) การสิ้นสุดสมาชิกภาพ ตามข้อ 10 หรือ ข้อ 14
(ฉ) ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

ข้อ 12. สิทธิและหน้าที่
(ก) สมาชิกมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือและประโยชน์เกี่ยวกับการค้า และเศรษฐกิจ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของหอการค้า และพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509
(ข) สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบซึ่งหอการค้าได้วางไว้

ข้อ 13. ค่าบำรุง สมาชิกสามัญต้องชำระค่าบำรุง ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป็นรายปี

ข้อ 14. ค่าบำรุงที่คั่งค้าง สมาชิกภาพของสมาชิกของหอการค้า จะสิ้นสุดลงเมื่อสมาชิกผู้นั้นค้างชำระค่าบำรุงเกินกว่าสามเดือนหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้จากหอการค้า

ข้อ 15. การเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ คณะกรรมการมีอำนาจที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากสมาชิกได้ แต่ต้องได้รับคะแนนเสียงลงมติเป็นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการทุกท่านที่จะให้เรียกเก็บได้

ข้อ 16. คณะกรรมการ
(ก) ให้คณะกรรมการมาจากการเลือกตั้งและอยู่ในตำแหน่งสอง (2) ปี โดยผลัดกันออกจากตำแหน่ง เพื่อจัดการกิจการของหอการค้า โดยเลือกตั้งมาจากสมาชิกสามัญโดยมติของที่ประชุมใหญ่ โดยมีจำนวนคณะกรรมการไม่ต่ำกว่าสิบสอง (12) และไม่เกินสิบสี่ (14) คน
(ข) สมาชิกที่เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ถ้าหากไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมใหญ่ ต้องยื่นความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ และผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งทุกคนจะต้องมีสมาชิกสามัญเป็นผู้เสนอและผู้รับรอง สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมจะเป็นผู้เลือกคณะกรรมการโดยวิธีลงคะแนนลับโดยตัวสมาชิกเองหรือโดยการมอบอำนาจ
(ค) เมื่อมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาชิกทุกครั้ง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้นจะต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนกึ่งหนึ่งเป็นอัตรา ถ้าและจำนวนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งมิใช่จำนวนคู่ หรือจำนวนที่จะแบ่งให้ตรงกันเป็นสองส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนกึ่งหนึ่ง โดยจะต้องมากกว่าจำนวนกึ่งหนึ่งดังกล่าวภายใต้บังคับแห่งข้อ 16 (ก) และ (ข) ให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นมีสิทธิที่จะรับเลือกเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกได้ ในปีแรกของการบังคับใช้บทบัญญัติของข้อ 16 นี้ กรรมการกึ่งหนึ่งซึ่งต้องออกจากตำแหน่งคือกรรมการผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงน้อยที่สุดเมื่อได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
(ง) หลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาชิกแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการจัดการประชุมคณะกรรมการโดยพลันเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการจากบรรดากรรมการ และให้ประธานที่ได้รับการเลือกตั้งแต่งตั้งรองประธานและเหรัญญิกโดยไม่ชักช้า ประธานหรือรองประธานคนหนึ่งจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติอังกฤษ
(จ) ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมและวางระเบียบการประชุมของตนเองโดยให้องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการ และคณะกรรมการจะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือน
(ฉ) กรรมการผู้ใดซึ่งขาดการประชุมประจำเดือนสามครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีการบอกกล่าว ให้ถือว่าสละตำแหน่งจากการเป็นกรรมการ
(ช) ในกรณีที่มีตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนหมดวาระ คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งสมาชิกสามัญเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างและให้ผู้ได้รับเลือกตั้งนี้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ที่ตนแทน
(ช) คณะกรรมการมีสิทธิแต่งตั้งกลุ่มหรือคณะกรรมการจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อจัดการเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เกี่ยวกับกิจการของหอการค้าภายใต้ความควบคุมของคณะกรรมการได้ กลุ่มหรือคณะอนุกรรมการทุกคณะต้องมีกรรมการเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน
(ฌ) ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในกรณีต่อไปนี้
    1) ถึงคราวออกตามวาระ
    2) เมื่อสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของหอการค้า (หรือของนิติบุคคลที่กรรมการผู้นั้นเป็นผู้แทนอยู่) ตามข้อ 9, 10, 11 และ 14
    3) เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งให้ออกตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 (1966)
    4) เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียงสองในสามของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ทั้งด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะในการประชุมใหญ่ที่จัดขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องการถอดถอนกรรมการออกจากตำแหน่ง
(ญ) ทุก ๆ ปี ให้คณะกรรมการเสนอ รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี และงบดุลของหอการค้าที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคมต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ข้อ 17. หน้าที่ของคณะกรรมการ
(ก) ประธานเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมใหญ่ของหอการค้า และของคณะกรรมการหอการค้า
(ข) ประธานเป็นผู้ดูแลกิจการ และผลประโยชน์ของหอการค้าโดยทั่วไป
(ค) ประธานลงลายมือชื่อร่วมกับผู้อำนวยการบริหารหรือรองประธานกรรมการในเอกสารเกี่ยวกับกิจการของหอการค้าและลงลายมือชื่อกำกับในงบดุลประจำปีของหอการค้าหลังจากผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว
(ง) ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ รองประธานท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้กระทำแทน และมีอำนาจเช่นเดียวกับประธาน
(จ) ในกรณีที่ประธานและรองประธานไม่อยู่ คณะกรรมการจะเลือกกรรมการผู้ใดผู้หนึ่งเป็นประธานในการประชุมคราวนั้นก็ได้

ข้อ 18. ผู้อำนวยการบริหาร ประธานหอการค้าเป็นผู้แต่งตั้งผู้อำนวยการบริหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ผู้อำนวยการบริหารมีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของหอการค้า ตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ และนโยบายของหอการค้า และดำเนินการตามที่คณะกรรมการได้กำหนดให้

ข้อ 19. การพักงานและการถอดถอนกรรมการ
กรรมการของหอการค้าอาจถูกพักงานหรือถอดถอน ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการว่ากรรมการดังกล่าวกระทำการที่ไม่เหมาะสมหรือหากปล่อยให้ดำรงตำแหน่งต่อไปในฐานะกรรมการจะเป็นการเสียชื่อเสียงต่อหอการค้า
ด้วยดุลพินิจของตนเองและก่อนจะการทำการใด ๆ คณะกรรมการอาจพักงานกรรมการ ระหว่างที่ดำเนินการสอบสวนในเรื่องที่เกี่ยวกับวรรคต่อไป เว้นแต่การพักงานทันที่ในกรณีร้ายแรงซึ่ง (การพักงานในกรณีนั้นให้ประธานและรองประธานเป็นผู้ตัดสินใจ) โดยให้อำนาจดังกล่าวด้วยการออกเสียงยืนยันไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่เข้าประชุมคณะกรรมการด้วยตนเอง ให้กรรมการที่เกี่ยวข้องมีสิทธิได้รับการชี้แจงสภาพของข้อดังกล่าว คณะกรรมการอาจมีมติให้พักงาน หรือถอดถอนกรรมการ หรือให้ยกการพิจารณานั้น ด้วยการออกเสียงยืนยันไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่เข้าประชุมคณะกรรมการด้วยตนเอง

ข้อ 20. เหรัญญิก
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือสมาชิกผู้มีคุณวุฒิของหอการค้าที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการเป็นครั้งคราวไป ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเหรัญญิกของหอการค้า โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งสอง (2) ให้เหรัญญิกเสนอรายงานรายเดือนต่อคณะกรรมการ และพร้อมอยู่เสมอที่จะตอบข้อซักถามของสมาชิกในการประชุมใหญ่ ให้เหรัญญิกรับผิดชอบในส่วนของการเงินและบัญชีธนาคารของหอการค้าภายใต้การตรวจสอบของคณะกรรมการ และแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการเหล่านั้น คณะกรรมการด้วยดุลพินิจของตนเองอาจมอบอำนาจให้เหรัญญิกการลงลายมือชื่อได้เช่นเดียวกับรองประธาน

ข้อ 21. การประชุมใหญ่
(ก) การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะทำกันในเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อพิจารณารายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินกิจการของหอการค้า พิจารณาอนุมัติงบดุล เลือกตั้งคณะกรรมการ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกิจการอื่น ๆ ซึ่งต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการของหอการค้าจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม
(ข) สมาชิกทุกท่านจะได้รับการแจ้งการประชุมโดยหนังสือเรียกประชุมใหญ่ทางไปรษณีย์หรือนำส่งสมาชิกทั้งมวล อย่างน้อยที่สุด 7 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม
(ค) คณะกรรมการหรือสมาชิกหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมด อาจเสนอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ทุกเมื่อ โดยการจัดส่งหนังสือเรียกประชุมทางไปรษณีย์หรือนำส่งมวลสมาชิก อย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุม และแจ้งจุดประสงค์ของการเรียกประชุมไปให้ทราบด้วย
(ง) การประชุมใหญ่สามัญประจำปีก็ดี การประชุมใหญ่วิสามัญก็ดี ต้องมีสมาชิกมาประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 25 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม องค์ประชุมต้องประกอบด้วยสมาชิกที่มาประชุมโดยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ในกรณีของการประชุมที่ซึ่งการเลือกตั้งของคณะกรรมการจะเกิดขึ้น สมาชิกที่มาประชุมโดยตนเอง หมายถึง สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม สมาชิกที่ออกเสียงโดยการมอบฉันทะ หมายถึง สมาชิกผู้ซึ่งได้ส่งใบลงคะแนนลับที่ลงลายมือชื่อและวันที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มายังหอการค้าก่อนการประชุม ใบลงคะแนนลับจะถูกจัดเตรียมโดยสำนักงานหอการค้า และจะถูกเตรียมไว้ให้สำหรับสมาชิกที่ต้องการลงคะแนนล่วงหน้า และเพื่อให้ชอบด้วยกฎหมาย ใบลงคะแนนนั้นจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยมีการลงลายมือชื่อและลงวันที่โดยสมาชิกและส่งกลับมาให้กับคณะกรรมการควบคุมการเลือกตั้ง ซึ่งได้แก่ ตัวแทนจากสถานทูตอังกฤษ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งเป็นอิสระและเป็นกลาง ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของหอการค้าอังกฤษ-ไทยแล้ว โดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก่อนถึงเวลาเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี การประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ ถ้า 30 นาทีหลังจากการประชุม มีสมาชิกมาไม่ครบ การประชุมจะเลื่อนไปและจะประชุมใหม่หลังจาก 7 วันในเวลาและสถานที่เดียวกัน โดยไม่จำเป็นต้องมีหนังสือเรียกประชุมอีก ในการประชุมครั้งที่สอง ไม่ว่าจะมีสมาชิกมาประชุมด้วยตนเองหรือ สมาชิกที่รับมอบฉันทะให้มาเป็นผู้แทน รวมทั้งใบลงคะแนนลับที่ได้รับมาก่อนมีจำนวนเท่าใด ให้ถือเป็นองค์ประชุม
(จ) สมาชิกมีสิทธิออกเสียงด้วยตนเองได้หนึ่งเสียง หรือในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากสมาชิกอื่นให้เป็นผู้แทนหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งสมาชิกในการประชุม ก็ให้ใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้แทนสมาชิกหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเสียงได้ ในกรณีของการเลือกตั้งคณะกรรมการ สมาชิกสามารถออกเสียงเลือกผู้รับสมัครเลือกตั้งได้ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่มากกว่า 14 คน การออกเสียงควรถูกจัดการโดยวิธีลงคะแนนลับซึ่งควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการควบคุมการเลือกตั้ง ซึ่งได้แก่ ตัวแทนจากสถานทูตอังกฤษ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งเป็นอิสระและเป็นกลางที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของหอการค้าอังกฤษ-ไทยแล้ว
(ฉ) มติที่ประชุม ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุม นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับ

ข้อ 22. การแก้ไขข้อบังคับ ข้อบังคับของหอการค้า จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อพิจารณา เรื่องนี้โดยเฉพาะเท่านั้น การนัดประชุมใหญ่ในกรณีเช่นนี้ ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่สมาชิกทราบภายในกำหนด 14 วันก่อนวันประชุม

ข้อ 23. การเลิกหอการค้า
(ก) นอกจากการเลิกตามกฎหมายแล้ว การเลิกหอการค้าจะกระทำได้แต่โดยมติ สามในสี่ของจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมใหญ่ซึ่งจัดขึ้นเพื่อการนี้
(ข) หลังจากการเลิกหอการค้า ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่หลังจากชำระบัญชีแล้ว ต้องโอนให้แก่องค์การกุศลสาธารณะแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือหลายแห่งตามมติของที่ประชุมใหญ่